Реестр освітніх компонентів освітньо-професійної програми 

«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  Обов’язкові освітні компоненти
М03001В Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Professional English
М03002В Філософія і  психологія вищої освіти / Philosophy and Psychology of Higher Education
М03003В Вища освіта України і Болонський процес / Higher Education of Ukraine and the Bologna Process
М03004В Методологія наукових досліджень / Scientific Research Methodology
М03005В Динамічні процеси в суднових автоматизованих електроенергетичних системах / Dynamic Processes in Marine Automated Power Systems
М03006В Суднові інтегровані системи / Marine Integrated Systems
М03007В Теорія технічної експлуатації електрообладнання і автоматики суден / Theory of Technical Operation of Electrical Equipment and Automation of Ships
М03008В Надійність і діагностика електротехнічних засобів / Reliability and Diagnostics of Electrical Facilities
М03009В Енергетичні процеси в комбінованих пропульсивних комплексах / Energy Processes in Combined Propulsion Complexes
М03010В Безпечне управління судновими енергетичними установками / Marine Power Plants Safe Control
М03011В Організація охорони праці в галузі / Organization of Labor Protection in the Industry
М03012В Методи синтезу систем управління судновими технічними засобами /Synthesis Methods of Marine Technical Means Control System
М03013В Автоматизоване проектування електрообладнання та засобів автоматики / Automated Design of Electrical Equipment and Automation
М03014В Методи оптимізації режимів роботи суднових електроприводів / Methods of Operating Modes of Ship Electric Drives Optimization
М03015В Інтелектуальні системи управління / Intellectual Control Systems
М03016В Теорія і техніка високих напруг / Theory and Technique of High Voltages
М03017В Енергозбереження та якість електричної енергії на суднах / Energy Saving and Electricity Quality on Ships
М03018В Програмовані логічні контролери / Programmable Logic Controllers
М03019В Дослідницький практикум та виконання дипломної роботи / Carrying out Practical Research and Writing a Graduation Thesis
М03020В Переддипломна практика / Undergraduate Practice
М03021В Підготовка кваліфікаційної роботи / Writing a Graduation Thesis
 

2022 рік

М03022В Англійська мова (за професійним спрямуванням) / Professional English
М03023В Інструменти Європейського простору вищої освіти / European Higher Education Area Tools
М03024В Організація технічної експлуатації електрообладнання і автоматики суден / Organization of Technical Operation of Electrical Equipment and Automation of Ships
М03025В Оптимізація режимів роботи суднових електроприводів / Optimization of Ship Electric Drive’s Operating Modes
М03026В Енергозбереження та забезпечення якості електричної енергії на суднах / Energy Saving and Quality Assurance of Electricity on Ships
  Освітні компоненти за довільним вибором
М03801В Математичні методи досліджень в електромеханіці / Mathematical Research Methods in Electromechanics
М03802В Кібербезпека на суднах / Cybersecurity on Ships
М03803В Моделювання електромеханічних та електроенергетичних процесів / Electromechanical and Power Processes Modeling  
М03804В Системи динамічного позиціонування морських транспортних засобів / Dynamic Positioning Systems of Marine Transport Means 
М03805В Штучний інтелект в суднових системах підтримки прийняття рішень / Artificial Intelligence in Ship Decision Support Systems
М03806В Процеси в суднових дизельних, парових та газотурбінних установках / Processes in Marine Diesel, Steam and Gas Turbine Plants
М03807В Методи цифрової обробки сигналів у суднових радіотехнічних системах та комплексах / Methods of Digital Signal Processing in Ship Radio Systems and Complexes
М03808В Суднові пристрої надвисоких частот та антени / Ultra-high Frequency Marine Devices and Antennas
М03809В Організація пошуку та рятування на морі / Organization of Maritime Seach and Rescue
М03810В Стажування  / Work Placement
М03811В Стажування  / Work Placement
М03812В Математичні методи досліджень/ Mathematical Research Methods
  2022 рік
М03813В Цифрові багаторівневі суднові системи управління
М03814В Електромагнітна сумісність в суднових електротехнічних системах.
  2023 рік
М03815В Управління кіберризиками на морі.
М03816В Суднові SCADA системи