ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


В Національному університеті «Одеська морська академія» (НУОМА) проводиться робота з удосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів:

– через аспірантуру – здобувачів вищої освіти ступеня ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD);

– через докторантуру – кадрів вищої кваліфікації – ДОКТОРІВ НАУК.

ВІДЕО НУОМА


  • До аспірантури та докторантури НУОМА приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – 7-й кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій, – для здобуття ступеня доктора філософії.
  • При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти.
  • Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття освіти вищої кваліфікації нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.
  • Надання місць у гуртожитку гарантовано – для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу.
  • Особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення, що потребують допомоги, за необхідності відвідати НУОМА або отримати інформацію по телефону можуть зв’язатися в наступні способи:

– за телефоном: +38(048)793-16-72 або факсом канцелярії +38(048)793-16-94;

– за телефонами приймальної комісії: +38(048)793-16-91;  +38(048)793-24-83;

– надіславши електронного листа на e-mail: info@onma.edu.ua; priyom@onma.edu.ua


Спеціальність 271 – Морський та внутрішній водний транспорт

Третій  (освітньо-науковий) рівень 

8-й кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій

Галузь знань 27 «Транспорт»

Освітні компоненти
Силабуси
Вибіркові ОК
Навчальні плани
Анкетування

Здобувачі

Науково-педагогічні працівники

Стейкхолдери

Випускники

Освітньо-наукова програма

«МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ»

Презентація ОНП

Спеціальність 073 – Менеджмент

Третій  (освітньо-науковий) рівень

8-й кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій

Галузь знань 07 «Управління і адміністрування»

Освітні компоненти
Силабуси
Вибіркові ОК
Навчальні плани
Анкетування

Здобувачі

Науково-педагогічні працівники

Стейкхолдери

Випускники


Прийом до аспірантури та докторантури НУОМА на усі ступені здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Вступники подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подавати заяву на одну спеціальність на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або заяву для здобуття наукового ступеня доктора наук.

ВСТУПНИК надає такі документи:

Документи приймаються не пізніше, ніж за 10 днів до першого вступного іспиту
1 Заява на ім’я ректора.
2 Анкета встановленого зразка.
3 Автобіографія.
4 4 фотокартки розміром 3х4.
5 Копія диплома про закінчення закладу вищої освіти.
6 Копія додатка до диплома (спеціаліста/магістра).
7 Копія паспорта (2 копії на денну форму навчання).
8 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 копії на денну форму навчання).
9 Медична довідка за формою 286-У або копія санітарної книжки.
10 Копія трудової книжки (за наявності).
11 Довідка з місця роботи про середньомісячну заробітну плату для бажаючих навчатися з відривом від виробництва (за підписом керівника установи та головного бухгалтера).
12 Оригінали наданих копій документів.
13 Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності).
14 Наукову доповідь (реферат) з обраної спеціальності (25-30 сторінок).
15 Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва.
16 Документи надаються у папці-швидкозшивачі.
Нормативні документи
Медіаційна служба
Академічна доброчесність
Наукові видання НУОМА

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


ОНП

«НАВІГАЦІЯ, МОРСЬКА ІНЖЕНЕРІЯ ТА БЕЗПЕКА СУДНОПЛАВСТВА»

Денна форма
Заочна форма

ОНП

 «МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ»

Денна форма
Заочна форма

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

захист дисертацій докторів філософії

 СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

захист дисертацій докторів наук

ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ

здобувачів наукового ступеня доктора філософії