Нормативні документи


Закон України «Про вищу освіту»  ЗАВАНТАЖИТИ

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» – ЧИТАТИ

Положення про організацію освітнього процесу в НУ “ОМА”  ЧИТАТИ

Положення про освітні програми і навчальні плани (зі змінами) – ЧИТАТИ

Положення про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НУ “ОМА”- ЧИТАТИ

Тимчасове положення про порядок оцінювання знань – ЧИТАТИ

Тимчасове положення про академічну мобільність – ЧИТАТИ

Етичний кодекс університетської спільноти НУ «ОМА» – ЧИТАТИ

Положення про юридичну клініку “Lex in Mare” – ЧИТАТИ

Положенння про запобігання академічного плагіату – ЧИТАТИ

Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти – ЧИТАТИ

Положення про надання грифів навчальній літературі і засобами навчання та видання навчальної літературиЧИТАТИ

Положення про організацію та проведення виробничої практики здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту Морського Права та Менеджменту – ЧИТАТИ

Положення про оцінювання якості науково-педагогічних працівників НУ «ОМА» – ЧИТАТИ

Порядок визнання результатів навчання, затверджений Науково-методичною радою НУ «ОМА» (тимчасовий) – ЧИТАТИ

Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєнняЧИТАТИ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників – ЧИТАТИ

Положення про формування переліку вибіркових освітніх компонентів та порядок їх вибору здобувачами вищої освіти  ЗАВАНТАЖИТИ

Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра або магістра в НУ “ОМА” – ЗАВАНТАЖИТИ

Рамковий кодекс академічної доброчесності НУ “ОМА ЗАВАНТАЖИТИ

Наказ щодо комісії з питань академічної доброчесності – ЗАВАНТАЖИТИ

Порядок вибору вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти факультету морського права та менеджменту НУ «ОМА» (протокол №1 від 28.08.2019 р.) – ЧИТАТИ

Порядок розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін – ЗАВАНТАЖИТИ

Положення про організацію практики в НУ «ОМА» – ЧИТАТИ

Положення про міжнародний відділ НУ «ОМА» – ЗАВАНТАЖИТИ

Положення про відділ по роботі з іноземними студентами – ЧИТАТИ

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників та здобувачів вищої освіти НУ «ОМА» – ЧИТАТИ

Результати оцінювання здобувачів вищої освіти – ПОСИЛАННЯ

Результати рейтингів науково-педагогічних працівників вищої освіти – ПОСИЛАННЯ

Порядок призначення і виплати стипендій, заохочень та надання матеріальної допомоги курсантам (здобувача вищої освітим), аспірантам, докторантам НУ «ОМА» – ЧИТАТИ

Положення про реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами Національного університету «Одеська морська академія» – ЗАВАНТАЖИТИ

Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення – ЗАВАНТАЖИТИ

Антикорупційна програма Національного університету «Одеська морська академія» – ЗАВАНТАЖИТИ

Положення про курсантське самоврядування НУ «ОМА» протокол №7/22 від 25.02.2016 р. – ЗАВАНТАЖИТИ

Міжнародна асоціація випускників НУ «ОМА» – ПЕРЕЙТИ

Керівництво з якості Національного університету «Одеська морська академія» – ЗАВАНТАЖИТИ

Цілі у сфері якості Національного університету “Одеська морська академія” на 2022 рікЧИТАТИ

Політика у сфері якості Національного університету “Одеська морська академія”ЧИТАТИ

Положення про особливі досягнення та відзнаки здобувачів вищої освіти та внесення інформації про них до документів про вищу освіту – ЧИТАТИ