Реєстр освітніх компонентів освітньо-професійної програми 

«Автоматизоване управління судновими енергетичними установками» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

КОД НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  Обов’язкові освітні компоненти
М04001В Нагляд за охороною людського життя на морі та захистом морського середовища / Supervision of the protection of human life at sea and the protection of the marine environment
М04002В Філософські проблеми наукового пізнання / Philosophic Problems of Scientific Cognition
М04003В Педагогіка і психологія вищої школи, Болонський процес /Higher School Pedagogy and Psychology, Bologna Process
М04004В Комп`ютеризоване управління технічним обслугованням та ремонтом суден /Computerized ship’s maintenance and repair management
М04005В Англійська мова за професійним спрямуванням / Professions-Focused English Language
М04006В Комп`ютеризоване управління проектами / Computerized project management
М04007В Проектування та експлуатація систем автоматизації суднових паросилових установок / Marine Steam Power Plants Design and Operation
М04008В Діагностика, аналіз та ремонт об’єктів автоматизації /Diagnostics, analysis and automation facilities repair
М04009В Системи автоматизації з інтелектуальними методами управління / Intelligent Management Automation Systems
М04010В Проектування та експлуатація систем автоматизації суднових дизельних  установок / Design and operation of Marine Diesel  Plant Automation
М04011В Проектування та експлуатація систем автоматизації суднових електроенергетичних установок / Design and Operation of Marine Power  systems automation
М04012В Методологія наукових досліджень та авторське право / Scientific Research Methodology and literary property
М04013В Математичні методи наукових досліджень / Mathematical Methods of Scientific Research
М04014В Системи оптимального та адаптивного управління / Optimal and Adaptive Control Systems
М04015В Віддалене управління технологічними процесами / Process Remote Control
М04016В Компютерно-інтегровані системи управління організаційно-технологічними комплексами/Computer-integrated systems for managing organizational and technological complexes
М04017В Дослідницька практика / Research training
М04018В Підготовка кваліфікаційної роботи / Writing a Qualifying Paper  – 6 тижнів
  Освітні компоненти за довільним вибором
М04051В Експлуатація суднового енергетичного обладнання / Ship’s Power Equipment Operation
М04052В Управління персоналом та ресурсами судна / Management of ship’s crew and resources
М04053В Стажування на борту судна / Traineeship on Board – 12 тижнів
М04054В Конвенційний нагляд та система управління безпекою судноплавства на морському транспорті / Convention Oversight and Maritime Safety Management System
М04055В Практикум з розробки та підтримки баз даних  в технічному менеджменті судноплавних компаній / Practicum in Database Developing and Maintaining  in the Technical Management of Shipping Companies
М04056В Стажування на підприємствах, установах та організаціях/ Traineeship Business Entities – 12 тижнів