РЕЄСТР освітніх компонентів освітньої програми «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

КОД   НАЗВА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
  2019 рік
  Обов’язкові освітні компоненти
В05001В Історія та культура України  / History and Culture of Ukraine
В05002В Інформаційні системи та технології / Information Systems and Technologies
В05003В Вища та прикладна математика Higher and Applied Mathematics
В05004В Англійська мова за професійним спрямуванням  / Professional English
В05005В Українська мова за професійним спрямуванням  / Professional Ukrainian
В05006В Філософія / Philosophy
В05007В Статистика / Statistics
В05008В Економічна теорія  / Economic Theory
В05009В Курсова робота “Сучасна економіка” / Coursework “Modern Economics”
В05010В Фінанси, гроші та кредит / Finance, Money and Credit
В05011В Економіка і фінанси підприємства / Economics and Finance of the Enterprise
В05012В Курсова робота “Економіка і адміністрування підприємства” / Coursework “Economics and Administration of the Enterprise”
В05013В Державне та регіональне управління / State and Regional Management
В05014В Міжнародні економічні відносини (макро- та мікрорівень) / International Economic Relations (Macro- and Micro-level)
В05015В Контролінг та адміністрування економіки / Controlling and Economic Administration
В05016В Інноваційний менеджмент / Innovation management
В05017В Менеджмент організацій / Management of Organizations
В05018В Управління персоналом / Personnel management
В05019В Маркетинг / Marketing
В05020В Облік і аудит  / Accounting and Auditing
В05021В Курсова робота “Менеджмент та адміністрування” / Coursework “Management and Administration”
В05022В Адміністративний менеджмент / Administrative Management
В05023В Операційний менеджмент / Operational Management
В05024В Фінансовий менеджмент / Financial Management
В05025В Управління проектами / Project Management
В05026В Управління інвестиціями / Investment Management
В05027В Менеджмент і адміністрування на підприємствах морського та річкового транспорту / Management and Administration at Sea and River Transport Enterprises
В05028В Курсова робота “Управління підприємствами морського та річкового транспорту” / Coursework “Management of sea and river transport enterprises”
В05029В Логістика / Logistics
В05030В Виробнича практика / Internship
В05031В Виконання кваліфікаційної роботи / Qualification work
  Освітні компоненти за довільним вибором
В05032В Безпека людини та охорона праці в галузі / Human Safety and Labor Protection in the Field
В05033В Суспільство та держава / Society and the State
В05034В Психологія / Psychology
В05035В Логіка / Logics
В05036В Глобальний транспортний ринок / Global Transport Market
В05037В Системи технологій та морські транспортні засоби / Technology Systems and Marine Vehicles
В05038В Технологія перевезення вантажів / Technology of Cargo Transportation
В05039В Економіка морського та річкового транспорту / Economy of Sea and River Transport
В05040В Теорія економічного аналізу / The Theory of Economic Analysis
В05041В Правове регулювання трудових відносин в морегосподарському комплексі / Legal Regulation of Labor Relations of the Maritime Complex
В05042В Управління сервісними послугами на морському транспорті /  Service Management at Sea Transport
В05043В Комерційна експлуатація морського та річкового транспорту / Commercial Operation of Sea and River Transport
В05044В Управління діяльністю судноплавних компаній / Management of Shipping Companies
В05045В Морське право (публічне, приватне) / Maritime Law (Public, Private)
В05046В Демократія: від теорії до практики / Democracy: from Theory to Practice
В05047В Безпека життєдіяльності / Health and Safety Training Course
В05048В Соціально-політичні процеси в сучасному світі / Socio-political Processes in the Modern World
В05049В Аргументація в комунікаціях / Argumentation in Communications
В05050В Етико-релігійна толерантність / Ethical and Religious Tolerance
В05051В Загальний курс транспорту / General Course of Transport
В05052В Сегментація ринку морської торгівлі / Segmentation of the Maritime Trade Market
В05053В Технологія транспортного процесу в судноплавстві / Transport Process Technology in Shipping
В05054В Фрахтування та ціноутворення в судноплавстві / Chartering and Pricing in Shipping
В05055В Бізнес планування / Business Planning
В05056В Організаційно-правове забезпечення діяльності морського транспорту / Organizational and Legal Support of Maritime Transport Activities
В05057В Управління діяльністю стивідорних компаній / Management of Stevedoring Companies
В05058В Стійкість судноплавних компаній / Sustainability of Shipping Companies
В05059В Транспортний менеджмент / Transport Management
В05060В Регуляторна політика морських організацій / Regulatory Policy of Maritime Organizations
В05061В Соціологія та політологія / Sociology and Political Science
  2021 рік
В05062В Культурологія/Culturology
В05063В Вища  математика для менеджерів/ Higher  Mathematics for managers
В05064В Ділова українська мова/ Business Ukrainian
В05065В Філософія / Philosophy
В05066В Економічна теорія  (макро – та мікрорівень)/  Economic Theory (Macro- and Micro-level)
В05067В Введення  в менеджмент/  Introduction to management
В05068В Географія морських перевезень/Geography of sea transportation
В05069В Глобальний транспортний ринок / Global Transport Market
В05070В Економіка підприємства/ Economics  of the Enterprise
В05071В Облік і аудит  / Accounting and Auditing
В05072В Теорія ігор в бізнесі/ Games Theory in business
В05073В Контролінг/ Controlling
В05074В Організація підприємництва/ Entrepreneurship organization
В05075В Курсова робота “Економіка і фінанси підприємства”/Coursework “Economics and Finance of the Enterprise
В05076В Фінансовий менеджмент / Financial Management
В05077В Управління персоналом / Personnel management
В05078В Менеджмент/ Management
В05079В Логістика / Logistics
В05080В Адміністративний менеджмент/ Administrative Management
В05081В Операційний менеджмент / Operational Management
В05082В Курсова робота “Менеджмент та адміністрування” / Coursework “Management and Administration”
В05083В Менеджмент на підприємствах морського та річкового транспорту/ Management at Sea and River Transport Enterprises
В05084В Курсова робота “Управління підприємствами морського та річкового транспорту” / Coursework “Management of sea and river transport enterprises”
В05085В Управління проектами / Project Management
В05086В Виконання кваліфікаційної роботи / Qualification work
  Освітні компоненти за довільним вибором
В05087В Безпека життедіяльності та основи медичних знаннь/ Occupational Health and Safety and basics of Medical skills
В05088В Ділова риторика  / Business Rhetorics
В05089В Актуальні проблеми української історі/ Current Issues History of Ukraine
В05090В Теорія організацій / Theory of organizations
В05091В Економіка  менеджменту/Офіс менеджмент / Economics of management/Office management
В05092В Бізнес-культура  підприємніцтва/ Business Culture of entrepreneurship
В05093В Eкологічний менеджментe/Еnvironmental Management
В05094В Зовнішньоекономічна діяльність підприємства/ Foreign Economic Activity of the Enterprise
В05095В Загальний курс транспорту/Genera lCours of Transport
В05096В Теорія економічного аналізу / The Theory of Economic Analysis
В05097В Бізнес планування / Business Planning
В05098В Технологія транспортного процесу в судноплавстві / Transport Process Technology in Shipping
В05099В Правове регулювання трудових відносин в морегосподарському комплексі / Legal Regulation of Labor Relations of the Maritime Complex
В05100В Організаційно-правове забезпечення діяльності морського транспорту / Organizational and Legal Support of Maritime Transport Activities
В05101В Експлуатація спеціалізованих суден/ Operation of specialized vessels
В05102В Самоменеджмент/ Self-management
В05103В Грошові потоки в галузі морського та річкового транспорту/Cash flow  in the sector maritime and river transport
В05104В Транспортний менеджмент / Transport Management
В05105В Управління інвестиціями / Investment Management
В05106В Ринок праці/Labor Мarket
В05107В Сервісні послуги на морському транспорті/ Services at Sea Transport
В05108В Фрахтування та страхування в судноплавстві/ Chartering and Insurance in Shipping
В05109В Управління діяльністю стивідорних компаній / Management of Stevedoring Companies
В05110В Управління діяльністю судноплавних компаній / Management of Shipping Companies
В05111В Стійкість судноплавних компаній / Sustainability of Shipping Companies
В05112В Морське право (публічне, приватне) / Maritime Law (Public, Private)
В05113В Регуляторна політика морських організацій / Regulatory Policy of Maritime Organizations
  2022 рік
  Освітні компоненти за довільним вибором
В05114В Створювальне людинознавство / Creative humanities
В05115В Коммунікаційний менеджмент/ Communication Management