А С П І Р А Н Т У Р А / Д О К Т О Р А Н Т У Р А 

 • 073   М Е Н Е Д Ж М Е Н Т


 

З А Г А Л Ь Н І    В І Д О М О С Т І

В Національному університеті «Одеська морська академія» (НУ «ОМА») проводиться робота по удосконаленню підготовки науково-педагогічних кадрів за допомогою  підготовки здобувачів віщої освіти ступеня доктора філософії

Освітньо-наукова програма розроблена відповідно вимогам до 8-го кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій України та враховує вимоги Стандарту вищої освіти: третій (освітньо-науковий) рівень, галузь знань 07 Управління і адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент. Стандарт затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2021 р. № 1436.

073 М Е Н Е Д Ж М Е Н Т (відкрита у 2019 році)

 

Наказ про ліцензування освітньої діяльності  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Протокол засідання ліцензійної комісії  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Здобувачі ступеню доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі за очною (денною) або заочною (контрактною) формами навчання. Термін підготовки доктора філософії в аспірантурі за очною та заочною формами навчання становить 4 роки.

Презентація Освітньо-наукової програми 

«Менеджмент морської галузі» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

     

Опис Освітньо-наукової програми

«Менеджмент морської галузі» ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 Освітньо-наукова програма  «Менеджмент морської галузі» 2022 року – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 Навчальний  план набору 2022 року – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

 •     Робочі програми навчальних дисциплін:

«Філософія науки» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Соціальна відповідальність та етика науковця»–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Викладання і навчання в сучасній вищій освіті»–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Аналітичний інструментарій економічних досліджень»–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Методологія антикризового управління»–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Наукова комунікація» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Англійська мова в наукових дослідженнях» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Методологія досліджень річкових та морських систем»–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Управління стійким розвитком морської транспортної індустрії»–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Практична підготовка науково-педагогічного працівника»–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 • Силабуси:
 1. «Філософія науки» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 2. «Соціальна відповідальність та етика науковця» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 3. «Викладання і навчання в сучасній вищій освіті» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 4. «Аналітичний інструментарій економічних досліджень» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 5. «Методологія антикризового управління» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 6. «Наукова комунікація» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 7. «Англійська мова в наукових дослідженнях» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 8. «Методологія досліджень річкових та морських систем» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 9. «Управління стійким розвитком морської транспортної індустрії» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ

 

 • Робочі програми навчальних дисциплін:

«Теорія стратегічного управління в морської галузі» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Теорія і методологія менеджменту на транспорті» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Економіка сервісного сегменту морської транспортної індустрії» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Методи дослідження в економіці» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Логістичний менеджмент в морської галузі» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Методологічні аспекти міжнародного маркетингу »  – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Теорія конкурентного позиціювання в морській галузі»–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Сучасні технології менеджменту людських ресурсів»–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

«Дослідницький практикум в закладах вищої освіти або на підприємствах морського та річкового транспорту» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

 •           Силабуси:
 1. «Теорія стратегічного управління в морської галузі» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 2. «Теорія і методологія менеджменту на транспорті» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 3. «Економіка сервісного сегменту морської транспортної індустрії» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 4. «Методи дослідження в економіці» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 5. «Логістичний менеджмент в морської галузі» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 6. «Методологічні аспекти міжнародного маркетингу »  – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 7. «Теорія конкурентного позиціювання в морській галузі»–  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 8. «Сучасні технології менеджменту людських ресурсів»  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

АНКЕТУВАННЯ

Освітньо-наукової програми 

«Менеджмент морської галузі»

 Анкета оцінки задоволеності аспіранта

 Анкета здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня

 Анкета оцінки задоволеності випускника аспірантури

 Анкета  оцінки задоволеності роботодавця

 Анкета для науково-педагогічних працівників 

       

 • ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО НАПРЯМУ З МЕНЕДЖМЕНТУ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 • АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ Й ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ В РАМКАХ ОСВІТНЬОЇ – НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ»  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 

 • АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ ТРЕТЬОГО РІВНЯ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 • ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ ТА АСПІРАНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ» – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 

НАУКОВА СКЛАДОВА

 

 • ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВИХ ЧЛЕНІВ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ІЗ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ ЗДОБУВАЧАМ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ» ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 • ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ», ТА ЇХ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 • ДОЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ», ДО МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 • ТЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯЗА ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ»ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 • ДОТИЧНІСТЬ ТЕМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ», НАПРЯМАМ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

 •       Нормативні документи:

        1. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному університеті «Одеська морська академія» 2020 рік –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

        2. Правила прийому до аспірантури та докторантури 2020 рік –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

        3. Положення про організацію освітнього процесу в НУ «ОМА».

        4. Рамковий кодекс академічної доброчесності НУ «ОМА».

        5. Етичний кодекс університетської спільноти НУ «ОМА».

        6. Тимчасове положення про порядок оцінювання знань –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

        7.  Положення про запобігання академічного плагіату – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

        8. Положення про освітні програми і навчальні плани (зі змінами).

        9. Порядок розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін.

       10. Міжнародне співробіництво.

       11. Тимчасове положення про академічну мобільність.

       12. Порядок визнання результатів навчання, затверджений Науково-методичною радою НУ «ОМА» (тимчасовий).

       13. Положення про формування переліку вибіркових освітніх компонентів та порядок їх вибору здобувачами вищої освіти   ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

       14. Індивідуальний план здобувача ступеня доктора філософії   ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

       15. Заява здобувача на вибіркові дисципліни –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

В університеті щороку проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть участь аспіранти, здобувачі та професорсько-викладацький склад НУ «ОМА» та інших закладів вищої освіти. Національний університет «Одеська морська академія» є видавцем двох науково-практичних збірників :

 • Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» (щорічно у квітні) – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ
 • Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців та студентів «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» (щорічно у листопаді) – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

 

 • Довідкова інформація щодо Національного університету «Одеська морська академія» –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ 

 • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ ДО  АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ –  ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Додаток 1. Заява встановленого зразка (бюджет   ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

Додаток 2. Заява встановленого зразка (контракт) – ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ

 • ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСТУПНІ ІСПИТИ:

 

 • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 Завідувач відділу  аспірантури та докторантури

Волков Олександр Миколайович – к.т.н., доцент.

Відділ аспірантури та докторантури :

м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, навчальний корпус № 1, каб. 412.

тел. (048) 793 24 85, E-mail: aspir_onma@ukr.net